2022 Thomas Edison Heritage Trolley Tours

Thomas Edison Depot Museum (Under Blue Water Bridge) 510 Thomas Edison Pkwy,, Port Huron, MI

Join "Depot" Dave Dazer on a guided tour through Port Huron's Edison history